Hallitus

Puheenjohtaja
Juha-Matti Hyttinen
juha-matti.hyttinen@veritas.fi
044 050 0744

Sihteeri
F.Wikström
sihteeri@tukiry.net

Jäsen
Michael Liljeberg
michael.liljeberg@helsinki.fi
050 570 4205

Jäsen
Jarmo Jylli
jyllijarmo@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Henri Haapsaari
henri.o.haapsaari@gmail.com
0504122589

Jäsen
Miiko Mäkinen
miiko.makine@gmail.com
044 210 1775

Tiedottaja (hallituksen ulkop.)
Matti Erkkilä
kuvajuttu@gmail.com